13H14 : Piano-aujourd'hui

Le piano virtuose du XXe et XXIe siècle

Claudia CHAN, piano

env. 50 min